Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Podmínky používání služeb Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.influencershop, jehož provozovatelem je Pavel Ševčík, IČ 69401977, se sídlem Duchcovská 958/26, 415 01 Teplice. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby Instalike a to ode dne 1. ledna 2020. Vztah s Instagramem Služby prostřednictvím webu Influencershop.cz nejsou v žádném případě přidruženy ani sponzorovány Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran společnosti Instagram. Služby na Influencershop nemají za žádných okolností za cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram. Služby na Influencershop fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společnosti Instagram. Influencershop se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram. Podobnost ochranných známek Instagramu a Influencershop.cz nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem. Dodatečné poznámky: Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti Influencershop a veškerých právních předpisů. Služby na webu Influencershop používáte na vlastní riziko. Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zabanován. Požadujeme pro správné fungování propagace pouze název účtu na Instagramu. Nijak neukládáme, neprodáváme třetím osobám a nijak nepoužíváme ve špatné víře Vámi poskytnuté údaje. Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu Instagram, při práci s tímto účtem prostřednictvím našeho systému, který není oficiální a není schválen společností Instagram. Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za používání Vašeho Instagram účtu přes náš systém. Placené předplatné 1. Souhlasíte s tím, že při zakoupení naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co nakupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím služby PayPal nebo jiných platebních systémů. 2. Pro platbu je vyžadována platná kreditní nebo debetní karta. Změny služby a ceny 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti. 2. Měsíční poplatky za předplatné mohou být změněny bez jakéhokoli oznámení. Informace o nových poskytovaných cenách budou zveřejněny na webových stránkách Influencershop.cz. Nové ceny neovlivňují Vaše již zaplacené časové období. 3. Influencershop nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby. Všeobecné podmínky 1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě

I. Právní rámec zpracování Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje OSVČ Pavel Ševčík, IČ 69401977 (dále též „Influencershop“) zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). II. Správce osobních údajů Správcem získaných osobních údajů je společnost Pavel Ševčík, IČ 69401977, se sídlem Duchcovská 958/26, 415 01 Teplice. (dále též „Influencershop“). III. Přesnost osobních údajů Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Instalike.cz vztahuje. Osobní údaje uvedené pod písm. A a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem. Osobní údaje zákazníků uvedené pod písm. A mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Influencershop; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem Influencershop. Účastníte-li se soutěže pořádané Influencershop mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě Vámi uděleného souhlasu. Jméno, příjmení, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být Influencershop vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži pořádané Influencershop a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce. Když používáte naše webové stránky Influencershop (dále jen „Webové stránky“), Influencershop z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL. Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků. To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies. Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí. Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah. Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek. V. Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV písm. A a F je smluvním požadavkem Influencershop Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy. VI. Doba uložení Osobní údaje budou uloženy u Influencershop po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. VII. Kategorie příjemců osobních údajů: Zpracováním osobních údajů může IInfluencershop pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení. Subjekty posuzující oprávněnost reklamací Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka. Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé. Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení Správce je oprávněn se souhlasem subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a e-mailovou adresu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb. VIII. Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. IX. Právo na opravu osobních údajů Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. X. Právo na výmaz osobních údajů Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. XII. Právo na přenositelnost osobních údajů Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@influencershop.cz či písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení. XV. Uplatnění práv Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@Influencershop či písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. XVII. Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů